Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 2021.Травень.12, 17:33

Опорний заклад Скороходівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вчителям

Кодекс педагогічної діяльності

Кодекс педагогічної діяльності визначає правила, цінності, принципи, взаємини роботи педагогічних працівників.

Загальні положення

Кодекс розроблено на основі норм законодавства про освіту:       

 • Закон України «Про освіту», 05.09.2017 зі змінами 2018 р. ст. 30, 42
 •                          "Про повну загальну освіту" 16.01.2020р.
 • Статуту освітнього опорного закладу.
 • Правил внутрішнього розпорядку.
 1. Навчальний процес здійснювати державною українською мовою: мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова (стаття 7 п. 1 Закон України «Про освіту»).
 2. Сприяти розумінню педагогічними працівниками основних положень, стандартів, принципів розвитку освіти, місії школи щодо формування цінностей кожними учасником освітнього процесу.
 3. Визначити морально-етичні норми комунікації, взаємодії педагогів, батьків, учнів.
 4. Попереджувати конфліктні ситуації, правопорушення серед учасників освітнього процесу.
 5. Працювати в умовах відкритості, прозорості та академічної доброчесності.

Принципи діяльності освітнього закладу

 • Створення безпечного, комфортного, мотивуючого до інклюзивного навчання і педагогічної діяльності освітнього середовища.

лист МОН України від 27.06.2019 №» 1/9-414Деякі питання щодо створення  у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

 • Оцінювання результатів навчання в закладі за навчальним поступом учня, прозорістю і відкритістю освітнього процесу і педагогічної діяльності та особистою відповідальністю здобувачів освіти за результати  навчання.

Закону України «Про освіту» стаття 30. п.2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • Безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників й конструктивної взаємодії з учнями, колегами, батьками[1].

Особистість сучасного педагога

 1. Педагогічна діяльність потребує особливих якостей від людини, яка обрала педагогічну професію.
 2. Базові якості педагога як суб’єкта і організатора освітнього процесу в закладах освіти: професіоналізм, інформативна грамотність,  широкий кругозір, педагогічна творчість, відкритість до нового, володіння інтерактивними методами, мобільність, комунікативність, критичне мислення, емоційна врівноваженість, особистісна гнучкість, здатність до самоаналізу та самоконтролю.
 3. Педагогічний працівник своєчасно реагує на виклики часу, глибоко розуміє закономірності становлення та розвитку особистості дитини, не відстає від її уподобань та цінностей, здатний до діалогу та визнає дитину як рівноправного суб’єкта освітнього процесу.
 4. Педагогічний працівник – це носій загальнолюдських культурних цінностей, глибоких і різноманітних знань, високих моральних якостей, патріот своєї держави, займає активну громадянську позицію з урахуванням демократичних засад та принципів.
 5. Педагог визначає вищою цінністю кожну людину, поважає її честь і гідність, права і свободи, зазначені у Конституції України, формує безпечне освітнє середовище, вміє знаходити порозуміння серед здобувачів освітніх послуг та неухильно дотримується принципу рівності.
 6. Успішна педагогічна діяльність, вплив педагога на учня залежить від його авторитету. Чим вищий авторитет педагогічного працівника, тим важливішими будуть для учнів цінності і компетентності, які він передає своїм вихованцям. Педагог спрямовує авторитет своєї професії та свого професійного співтовариства на захист загальнолюдських цінностей та принципів.
 • Оскільки освіта стосується життя та успіху людини у суспільстві, її фізичного, психічного і духовного здоров’я, – базові якості педагога як суб’єкта і організатора виховного процесу, дотримання ним норм моралі й професійної етики мають особливе значення1а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .Трудові функції та  професійні  компетентномсті вчителя:
 • 1.Навчання учнів предметів. Мовно - комунікативна компетентність:здатність забезпечувати навчання  учнів державною мовою, в тому числі,  з урахуванням мовного середовища; забезпечувати навчання учнів іноземній мові, формувати мовно - комунікативні компетентності та уміння.
 • Здатність здійснювати інтегроване навчання, добирати та використовувати сучасні   та ефективні методики і технології навчання учнів,розвивати їх критичне мислення,формувати ціннісне ставлення , здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу .Інформаційно - комунікативна компетентність:  здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, вести пошук та критично оцінювати інформацію, ефективно використовувати наявні електронні ресурси та створювати нові та       цифрові технології.
 • 2.Партнерська взаємодія  з учасниками освітнього процесу. Психологічна компетентність: здатність визначати та враховувати індивідуальні, вікові  особливості учнів,  стратегії роботи з ними,формувати мотивацію до навчання та організовувати                   пізнавальну діяльність.
 • Емоційно  - етична компетентність: здатність  усвідомлювати особисті відчуття, почуття , емоціЇ,потреби,керувати власним емоційним станом, конструктивно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу.
 • .Компетентність педагогічного партнерства: здатність до суб"єкт - суб"єктивної взаємодії з учнями , залучати батьків до освітнього процесу на   засадах партнерства, працювати в команді із фахівцями , колегами  для надання допомоги дітям із ООП. 
 • 3часть у організації безпечного ,здорового   освітнього середовища.Інклюзивна компетентність: Здатність створювати умови для  забезпечення функціонування інклюзивного середовища,здійснювати педагогічну підтримку осіб з ООП,задовольняти індивідуальні потреби.
 • .Здоров"я збережувальна компетентність:  здатність  організовувати безпечне освітнє середовище здорового безпечного , здійснювати  просвітницько - профілактичну роботу з учасниками освітнього процесу, формувати в учнів  культуру здорового безпечного життя., зберігати особисте фізичне психічне здоров"я та надавати     домедичну допомогу..
 • 4..Управління освітнім процесом.Прогностична компетентність: здатність прогнозувати та планувати        освітній процес та його результати.
 • Організаційна компетентність - здатність організовувати освітній процес, різні форми і вили  навчальної  пізнавальної діяльності.
 • Оцінювально - аналітична компетентність: здатність оцінювати результати навчання,аналізувати їх, забезпечувати самооцінювання, взаємооцінювання результатів навчання.
 • 5. Безперервний професійний розвиток. Інноваційна компетентність:  здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі, використовувати інновації в професійній діяльності, застосовувати різні підходи до розв"язання  проблем в педагогічній діяльності.
 • Здатність до навчання впродовж життя: визначати умови та ресурси для професійного  розвитку, взаємодіяти із вчителями .на засадах партнерства.
 • Рефлексивна компетентність - це здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності.
 •  
 •  
 •           

                                                                                                         

Принципи академічної доброчесності

Педагогічні працівники організовують свою роботу на засадах академічної доброчесності, спонукають учнів до самостійної роботи:

 1. Утверджувати важливість академічної доброчесності.
 2. Формувати відповідальне ставлення до навчання і власних результатів.
 3. Створювати атмосферу довіри в класі.
 4. Формувати чіткі очікування навчально-пізнавальної діяльності.
 5. Розробляти, оприлюднювати форми та критерії оцінювання, що потребують критичного, креативного мислення. Об"єктивно, прозоро їх використовувати
 6. Обмежувати можливості для академічної недоброчесності.
 7. Відповідно нормативним документам реагувати на випадки академічної недоброчесності.
 8. Забезпечують дотримання її учнями в освітньому процесі

Принципи педагогічної етики в закладі освіти

 1. Чесність і добросовісність, особиста відповідальність.
 2. Повага до особистості, дотримання прав педагогічних працівників закладу:
 • поважати людську гідність;
 • дбати про здоров’я, стежити за дотриманням  вимог безпеки і охорони праці;
 • підтримувати взаємну повагу і довіру.
 1. Толерантні взаємини між колегами та з учнями на засадах партнерства і відкритого діалогу, взаємодії.
 2. Неприйняття хабарництва, підкупу в педагогічному колективі.

Взаємодія педагогічних працівників та керівництва закладу освіти

 1. Дотримання норм трудової дисципліни відповідно Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.
 2. Дотримуватися положень Кодексу педагогічної діяльності.
 3. Політичну, релігійну, громадську діяльність працівники проводять за межами школи у неробочий час.
 4. Шкідливі звички: курити, вживати алкоголь, наркотичні речовини на території школи заборонено усім учасникам освітнього процесу.
 5. Мобільні телефони під час навчальних занять в особистих цілях педагогічним працівникам заборонено використовувати.
 6. Повідомити керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу[4].

Взаємодія педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти

 1. Взаємини педагогічних працівників з батьками здобувачів освіти здійснюються на взаємній повазі, довірі, доброзичливості, тактовності й відвертості.
 2. Педагогічні працівники своєчасно тактовно, об’єктивно інформують батьків або осіб, які їх заміняють про стан здоров’я, поведінку учня, рівень навчальних досягнень, щоб у співпраці приймати доцільні рішення.
 3. Спілкування з батьками і вчителями (класними керівниками) відбувається на батьківських зборах, лекторіях та інших заходах. Батьки, або особи, які їх заміняють, можуть відвідувати батьківські збори або завчасно попереджувати свою відсутність на них. Відсутність батьків не звільняє їх від виконання ухвалених на зборах рішень.
 4. Батьки та особи, які їх заміняють, не можуть заходити у навчальні кабінети, коридори під час навчального процесу, втручатися в його хід або заважати працівникам закладу.
 5. Індивідуальні бесіди, консультації, обмін думками класних керівників, вчителів і батьків проходять після домовленості, не під час навчального процесу.
 6. Вихід за межі території школи з учнем батьки оформляють письмово. Відповідальність за життя і здоров’я дітей несуть батьки.

Взаємодія педагогічних працівників та здобувачів освіти

реалізується на основі базових духовно-моральних цінностей – ЛЮБОВ (любов до батьків (до дітей).до Батьківщини, до себе), ПОВАГА ДО ІНШИХ, ГІДНІСТЬ,ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СОВІСТЬ, СВОБОДА, ТОЛЕРАНТНІСТЬ,СПРАВЕДЛИВІСТЬ, РІВНОПРАВʼЯ, ІНІЦІАТИВНІСТЬ.6

 1. Педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися педагогічної етики
 • сприяти розвитку здібностей, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє психічне і фізичне здоров’я;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між народами;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державних символів;
 • здобувачів освіти від будь яких форм фізичного і психологічного насильства, приниження честі і гідності, дискримінації[5].

Зовнішній вигляд педагогічних працівників

Зовнішній вигляд має відповідати діловому стилю.


[1] Порядок проведення інституційного аудиту закладів освіти (пунк 6) Наказ МОН №17 від 09.01.2019 р.

[2] Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу середньої освіти.  Вчитель закладу загальної освіти.Вчитель початкової освіти Наказ Мінсоц політики та  с/г №2736 від 23.12.20 р.

[3] Перелік національних стандартів індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології  їх обрахунку Наказ МОН №1116 від 19.09.2016 р.

 

[4] Закон України «Про освіту» №2657-VІІІ від 18.12.20418 р.

[5] Закон України «Про освіту» №2657-VІІІ 05.09.2017 р., зміни 2018 р., стаття 54 п.

6 Програма «Нова україн

Корисні посилання
Block title
Електронні підручники
Форма входу
Пошук
"Гаряча" лінія
...
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Правова допомога
Оперуповноважений КМСД Чутівського РВ УМВС України у Полтавській області, капітан міліції Шульга Ростислав Андрійович (05347) 9-12-55 Артемівський дільничий інспектор Новіков Максим Ігорович (099)01-07-353
Погода

Copyright MyCorp © 2021